Home » Inschrijving » Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarde kraamzorg van Bo Geboortezorg en zijn van toepassing op alle door Wilma’s kraamzorg afgesloten zorgovereenkomsten.De algemene voorwaarde van Bo Geboortezorg vindt u ook op deze website zowel als de privicy regelement van Coöperatie Kraamzorggroep U.A. Wilma’s kraamzorg is lid van Coöperatie Kraamzorggroep UA , een platform voor zelfstandig kraamzorg ondernemers. Inschrijven voor Wilma’s kraamzorg vindt plaats door middel van ondertekening van de client op het door Wilma’s Kraamzorg vastgesteld inschrijfformulier. Wilma’s kraamzorg stuurt binnen 14 dagen een zorgovereenkomst naar de client. Deze dient na ondertekening te worden teruggezonden. Door ondertekening van de zorgovereenkomst gaat de client akkoord met deze leveringsvoorwaarden. De client zal haar zorgverzekering hiervan in kennis stellen en dient wijziging betreffende haar zorgverzekering en of adres schriftelijk te vermelden aan Wilma’s kraamzorg.

Wilma’s kraamzorg verplicht zich met deze zorgovereenkomst afgesproken zorgverlening uit te voeren. Zij heeft de A- verpleegkundige diploma en borstvoedingcertificaat behaald en is ingeschreven bij het Kwaliteitscentrum Kraamzorg.Mocht Wilma’s kraamzorg in een overmacht situatie verhindered zijn de kraamzorg zelf te verlenen, zal zij  de client hiervan op de hoogte stellen en vervanging regelen. Dit betreft een professionele en gediplomeerde collega kraamverzorgende, meestal een  collega ook lid van Coöperatie Kraamzorggroep UA. Wilma’s kraamzorg werkt heel veel samen met Gretha van der Werff, www.bygryt.nl en Arieneke van der Woerdt, www.kraamzorgarieneke.nl.

Vaststelling passende kraamzorg
Het aantal uren te leveren zorg wordt in overleg met de client, tijdens een intake gesprek aan de hand van het landelijk indicatie protocol bepaald. Deze intake gesprek vindt plaats, omstreeks de zevende maand van de zwangerschap, meestal bij de client thuis maar soms ook telefonisch.
Het basispakket biedt 49 uren zorg bij borstvoeding, exclusief bevallingsassistentie. Dit is van toepassing wanneer het kraambed “normaal” verloopt, de baby een goede start maakt en er geen bijzonderheden zijn in het gezin. Meer uren zorg wordt geboden in situaties waarin er iets aan de hand is met de moeder, de baby of hun omgeving. In deze situaties wordt de basiskraamzorg uitgebreid. Minder uren zorg komt voor wanneer de toekomstige kraamvrouw en haar partner zelf kiezen voor minder uren zorg en zij zelf in staat is een aantal activiteiten uit te voeren. In bijzondere omstandigheden -zoals bij ziekenhuisopname of het niet zelfstandig voeren van de huishouding- is er ook sprake van minder zorg dan in het basispakket is opgenomen. Het wettelijk minimum is vastgesteld op 24 uur over 8 dagen en het maximum op 80 uren over 10 dagen.

De kraamzorg geleverd door Wilma’s Kraamzorg bestaat uit de volgende onderdelen:
Assisteren bij de bevalling (thuis of poliklinisch in het ziekenhuis). Goed en deskundig contact met de verloskundige in de kraamtijd.
Professioneel begeleiding van de borstvoeding. Wilma’s kraamzorg is in nauw contact met een gecertificeerd lactatiekundige, IBCLC, Marion Vuijk, die altijd bereid is om deskundige ondersteuning te bieden. Lactatiekunde is een HBO studie in borstvoeding.
Controles bij moeder en kind; aandacht voor eventuele bijzonderheden of risico’s.
Kennisoverdracht, betrokkenheid, aandacht en bemoediging, zodat na de kraamperiode zelfstandig en met veel vertrouwen de zorg voor de baby op zich genomen kan worden.
Hygiene; badkamer en toilet worden dagelijks schoongehouden. De was wordt bijgehouden. Huishoudelijke taken verricht en maaltijden (voor)bereid.
De introductie van het nieuwe gezinslid zo optimaal mogelijk begeleiden. Andere kinderen in het gezin worden zoveel mogelijk betrokken bij de verzorging van de baby.
De specifieke invulling van de kraamzorg uren bepalen wij samen, zorg op maat is de doelstelling, geen gezin is immers hetzelfde.

Tarieven en betalingen
De tarieven die Wilma’s kraamzorg hanteert zijn de maximale tarieven die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Van de client wordt verwacht dat zij de polisvoorwaarden van de zorgverzekering doorneemt zodat zij goed op de hoogte is van de kosten die zijn verbonden aan het leveren van kraamzorg, bijvoorbeeld de eigen bijdrage. De kosten worden door Wilma’s Kraamzorg of de organisatie waar zij mee samenwerkt bij de client in rekening gebracht of direct bij de zorgverzekeraar van de client, afhankelijk van de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars. De cliënt ontvangt een factuur en wordt geacht deze binnen 14 dagen te betalen na de factuurdatum. Indien niet binnen deze termijn aan de betalingsverplichting is voldaan krijgt de client twee maal een herinnering. Hierna zal de vordering in handen worden gegeven aan een incassobureau. In dit geval worden de extra kosten voor deze procedure en debit rente doorberekend aan de client. Deze betalingsvoorwaarden gelden tevens voor de eigen bijdrage van de geleverde aantal uren kraamzorg. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Annuleren
Een annulering kan schriftelijk worden ingediend. Indien een zorgovereenkomst wordt geannuleerd op medisch of wegens verhuizing buiten het werkgebied van Wilma’s Kraamzorg worden er geen kosten in rekening gebracht. In alle andere gevallen rekent Wilma’s Kraamzorg €50 administratiekosten bij het annuleren van de inschrijving.

Klachten
Ondanks alle goede bedoelingen en inspanning kan het gebeuren dat iets niet goed gaat. Mocht u ergens niet tevreden over zijn, dan is het verstandig om het bespreekbaar te maken.Wij streven dan samen naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is kan de klacht worden gemeld bij de klachtenfunctionaris van branche organisatie BO geboortezorg, ( weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT, Utrecht). De client kan ook een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie van SoloPartners, een belangenorganisatie voor zelfstandig zorgverleners waarbij Wilma’s Kraamzorg is aangesloten. (Tel:085-2010140 of per e-mail op klacht@solopartners.nl)

Aansprakelijkheid
Wilma’s Kraamzorg is verzekerd voor schade die zij bij uitoefening van haar beroep toebrengt aan derden. De zorgverlener is slechts verplicht de schade van de client te vergoeden tot ten hoogste het bedrag wat de eigen verzekering aan de zorgverlener uitkeert. Schade moet binnen 48 uur na het ontstaan schriftelijk worden gemeld.

Arbeidsomstandigheden
Wilma’s Kraamzorg werkt volgens de normen van de arbo-checklist. Hierbij gaat het om veiligheid, hygiëne, werkmaterialen en lichamelijke en geestelijke belasting. Als client bent u medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden. De zorgverlener rookt niet en verwacht dat in de ruimtes waar zij meestal werkzaam is en waar de baby zich bevindt niet gerookt wordt.

Respect
Wilma’s Kraamzorg verwacht dat zij en de client elkaar met respect behandelen. Bij ongewenst gedrag kan de zorg direct worden gestaakt. Onder ‘ongewenst gedrag’ wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren, of seksuele intimidatie verstaan.

Geheimhouding en Privacy
Wilma’s Kraamzorg dient gegevens over de client en de pasgeborenen te bewaren. Zij werkt volgens het privacy regelement welke terug te vinden is op deze website. Het bewaren van gegevens gescheidt volgens de procedure die staat beschreven in de Wet bescherming persoongegevens( WBO) en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst ( WGBO). Bij beëdiging van de zorgovereenkomst zullen alle gegevens, in de daarvoor wettelijk bepaalde periode, ter beschikking blijven voor Wilma’s kraamzorg als wel de client en indien gewenst kan de client schriftelijk een copie opvragen.Wilma’s kraamzorg zal zonder toestemming van client geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij de veiligheid van kind ernstig in het geding is en Wilma’s kraamzorg wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten nastreven. De Verloskundige is betrokken bij de zorg en wordt niet als derden aangemerkt. Wilma’s kraamzorg en diegene die in opdracht van Wilma’s kraamzorg betrokken zijn bij het gehele proces van levering van kraamzorg hebben een geheimhoudingsplicht.

Ik hoop jullie een fijne kraamtijd te verzorgen en zie er naar uit jullie in deze bijzondere tijd te ontmoeten!

Contact gegevens: Wilma’s Kraamzorg,

DeStelling 1

9265 LJ

Suawoude

06 18647789

wilma@wilmakraamzorg.nl

KvK : 55190375