Home » Privacy reglement

Privacy reglement

Privacy en Cookie statement Wilma’s Kraamzorg

Laatst bijgewerkt op 7 Maart 2019

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Wilma’s Kraamzorg. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Wilma’s Kraamzorg zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzameltWilma’s kraamzorgslechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Wilma’s Kraammzorg verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Wilma’s kraamzorg kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen,Wilma’s Kraamzorgdient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van Wilma’s Kraamzorg. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Wilma’s Kraamzorg dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek. Als u ons een curriculum vitae (cv) toestuurt om online te solliciteren dan zullen wij gebruikmaken van de informatie die u ons verstrekt heeft om na te gaan of er voor u een geschikte vacature binnen Wilma’s Kraamzorg is.

Wilma’s Kraamzorg verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Wilma’s Kraamzorg verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan Wilma’s Kraamzorg wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan Wilma’s kraamzorg te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door Wilma’s kraamzorg. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Wilma’s Kraamzorgneemt u dan eerst contact op met Wilma’s Kraamzorgvia wilma@wilmakraamzorg.nl

Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

Wilma’s Kraamzorg maakt geen gebruik van cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten.

2. Kinderen

Wilma’s Kraamzorg begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze sites zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

3. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan Wilma’s Kraamzorgin sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners  die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Daarnaast kan Wilma’s Kraamzorg persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in die met ons samenwerken of namens ons werken. Doorgifte door Wilma’s Kraamzorg van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving.  Wilma’s Kraamzorg kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt.Wilma’s Kraamzorgmoet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid.Wilma’s Kraamzorg verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Wilma’s Kraamzorggeen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

4. Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, Wilma’s Kraamzorgkan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

5. Toegang

Als u persoonsgegevens aan Wilma’s Kraamzorg beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met wilma@wilmakraamzorg.nlWij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

6. Beveiliging en de integriteit van gegevens

Wilma’s kraamzorg heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van Wilma’s Kraamzorg, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens Wilma’s Kraamzorgbetrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 7. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat Wilma’s Kraamzorg websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

8. Wijzigingen in dit beleid

Wilma’s Kraamzorgkan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop Wilma’s Kraamzorg uw persoonsgegevens beschermt.

9. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

Wilma’s Kraamzorgis gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via wilma@wilmakraamzorg.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.

***

Meer info.